Grupy integracyjne

Symultaniczno – sekwencyjna metoda nauki czytania

Metoda ta została opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską założycielkę Centrum Metody Krakowskiej. Jej zadaniem jest usprawnienie mowy poprzez naukę czytania. Polega więc ona na utrwaleniu sekwencji rozwoju mowy dziecka ( od samogłosek, przez sylaby do wyrazów i zdań), uczy trzech etapów nabywania systemu językowego: powtarzania, rozumienia i naśladowania oraz przygotowuje dzieci do etapu nauki pisania. Osoba prowadząca: mgr Aleksandra Toporowska

Terapia psychologiczna

W trakcie spotkań z psychologiem dzieci nabywają umiejętności rozpoznawania swoich stanów wewnętrznych, nazywania ich, radzenia sobie z własnymi uczuciami oraz rozwijają umiejętności poznawcze adekwatnie do swojego wieku. Zajęcia są drogą przez zabawę do samoświadomości dziecka. Osoba prowadząca: mgr Barbara Hofman

Terapia komunikacji: alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC)

Celem terapii komunikacji jest rozwijanie zachowań werbalnych (mowa) i pozawerbalnych (np. gesty), które będą wykorzystywane w codziennym komunikowaniu się dziecka z otoczeniem. Dotyczy to zarówno komunikowania podstawowych potrzeb, jak również zgłaszania własnych preferencji, a w dalszym etapie rozwijanie takich umiejętności jak chwalenie się, dzielenie się spostrzeżeniami, opowiadanie, zadawanie pytań, dialog. Podczas spotkań terapeutycznych wykorzystywane są techniki i metody z zakresu alternatywnej i wspomagającej komunikacji (AAC) jak również różnego rodzaju wizualizacje, dzięki którym dziecko może uzmysłowić sobie strukturę wypowiedzi, sposób dokonywania wyboru, mechanizm zadawania pytań, czy sposób efektywnego zgłaszania potrzeb. Oddziaływania terapeutyczne poprzedzone są diagnozą umiejętności dziecka (obserwacja, rozmowa z rodzicami) oraz, w razie potrzeby, wzbogacone o ćwiczenia rozwijające umiejętności z zakresu Teorii Umysłu. Osoba prowadząca: mgr Ewelina Podlaszewska

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda W. Sherborne opiera się na ruchu , który jest naturalnym i niezbędnym czynnikiem w życiu każdej istoty. Towarzyszy człowiekowi od narodzin aż do śmierci, charakteryzując się różnymi formami aktywności- od spontanicznej zabawy, poprzez aktywny wypoczynek aż do codziennej pracy. Dzięki niemu człowiek może wyrażać swoje emocje, nawiązywać kontakty interpersonalne czy też co najważniejsze - porozumiewać się. Weronika Sherborne bazując na stwierdzeniu, że rozwój ruchowy jest podstawą rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego wypracowała w latach 60 Metodę Ruchu Rozwijającego mającą zastosowanie zarówno we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci jak i korygowaniu jego zaburzeń. Metoda ta stosowana powszechnie także dzisiaj wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, które zaspokajane są w kontakcie z osobą dorosłą podczas zabaw i aktywności ruchowych. Proponowany system ćwiczeń poprzez swoją naturalność realizowany jest w atmosferze zabawy dzięki czemu rozwija w dziecku aktywność, spontaniczność, zainteresowanie otoczeniem, daje mu możliwość przeżycia radości i dzielenia jej z innymi. Osoba prowadząca: mgr Elwira Krupa

Terapia zaburzeń sensorycznych metodą C. Delacato

Metoda ta jest, obok Integracji Sensorycznej, jedną z metod pracy z zaburzeniami sensorycznymi. Pierwsza publikacja naukowa dotycząca założeń metody miała została wydana w 1974r. Była to książka autora metody C. Delacato pt. „Dziwne niepojęte dziecko autystyczne”. Wnioski, jakie Delacato zamieścił w swojej pierwszej książce, zostały opracowane na podstawie obserwacji dzieci z autyzmem. Obecnie przyjmuje się, że zaburzenia sensoryczne występują także u osób neurotypowych, jak również u osób z innymi nieprawidłowościami rozwojowymi (np. z Zespołem Aspergera, ADHD, niepełnosprawnością intelektualną, zanurzeniami genetycznymi). W koncepcji C. Delacato zaburzenia sensoryczne (tzw. sensoryzmy) są zachowaniami mającymi na celu naprawę uszkodzonego kanału sensorycznego w układzie nerwowym. Efektem dążenia organizmu do powrotu do stanu równowagi są powtarzalne zachowania świadczące o nadwrażliwości, niedowrażliwości lub białym szumie. W związku z tym terapia sensoryzmów polega na dostarczaniu do odpowiednich zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, układ przedsionkowy, węch, smak) odpowiednich bodźców w postaci sekwencji ćwiczeń wykonywanych w wyizolowanym środowisku. Dobór ćwiczeń odbywa się na podstawie obserwacji dziecka oraz wywiadu z rodzicami, jak równe iż informacji bieżących od rodziców i opiekunów dziecka. Ćwiczenia, po wcześniejszym instruktażu, mogą być wykonywane w domu. Ich zaletą jest brak konieczności posiadania specjalistycznych sprzętów terapeutycznych oraz krótki czas wykonania. Osoba prowadząca: mgr Ewelina Podlaszewska

Terapia ręki

Terapia ręki polega na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, które umożliwiają poznawanie różnych kształtów, struktur, materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Głównym celem terapii ręki jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego. Do innych celów terapii ręki należą: poprawa umiejętności chwytu, wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, przekraczanie linii środka ciała. Osoba prowadząca: mgr Magdalena Rumińska

Terapia logopedyczna

Zajęcia logopedyczne prowadzone zarówno w grupie jak i indywidualnie mają na celu usprawnić narządy artykulacyjne, zredukować wady wymowy jak również usprawnić komunikację. Po dokonaniu szczegółowych obserwacji tworzona jest diagnoza, a następnie program terapii logopedycznej dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Osoba prowadząca: mgr Aleksandra Toporowska